Poučení o právech spotřebitele

Naše společnost TANTRAELA s.r.o., IČ: 087 00 648, se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady,
101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 323342 (dále také jako „společnost“),

Tel: +420 603 495 125,

E-mail: tantraela@tantraela.com,

 

tímto poskytuje svým potencionálním zákazníkům, kteří jsou v postavení spotřebitele dle ust. § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „OZ“), a jejichž jednání se společností směřuje k uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodání a případně také montáž kupujícím objednaného zboží, následující poučení ve smyslu ust. § 1811 a násl. OZ (dále také jako „Poučení“).

 

Definice pojmů:

Spotřebitelská smlouva je smlouva, pokud jsou jejími smluvními stranami na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel.

Spotřebitel je ve smyslu § 419 OZ každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ve smyslu § 420 OZ osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 OZ se
za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupujícím se pro účely tohoto Poučení rozumí spotřebitel, který se společností uzavírá kupní smlouvu.

Zbožím se pro účely tohoto Poučení rozumí předmět kupní smlouvy.

Dojde-li mezi společností a kupujícím k uzavření kupní smlouvy a součástí kupní smlouvy bude ujednání odchylné od tohoto Poučení, má přednost ujednání obsažené v kupní smlouvě.

 

Označení zboží a údaje o jeho hlavních vlastnostech

 1. Společnost prodává dekorační předměty. Označení zboží a údaje o jeho hlavních vlastnostech je uveden na webových stránkách společnosti na adrese tantraela.com/obchod/ (dále jen „e-shop“) v sekci „Obchod“ a to jednotlivě u každého zboží, popřípadě odkazem – prolinkem na další internetové stránky (výrobce, distributora, apod.). V případě uzavření smlouvy jiným způsobem (např. e-mailovou komunikací) je označení zboží a popis jeho hlavních vlastností uveden v nabídce společnosti, která je kupujícímu předána (např. zaslána na jeho komunikační e-mail) před uzavřením smlouvy.

Cena zboží, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění

 1. Cena zboží odpovídá ceně uvedené u jednotlivého druhu zboží na e-shopu.
 2. Cena je uvedená včetně DPH ve výši 21 %.
 3. Společnost si vyhrazuje právo změny cen před uzavřením kupní smlouvy, a to v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží, a to kdykoliv před uzavřením kupní smlouvy. Cena zboží může být dále změněna v případě požadavků kupujícího na jinou kvalitu, rozměry či rozsah zboží. O případné změně ceny zboží je společnost povinna kupujícího před uzavřením kupní smlouvy informovat.
 4. Kupující se na základě kupní smlouvy zavazuje prodávajícímu uhradit za dodání zboží kupní cenu ve výši uvedené na e-shopu ve vztahu k jednotlivému druhu zboží, a dále také náklady na dopravu spojené s dopravou zboží kupujícímu.
 5. Celková cena zboží uvádí cenu včetně DPH a vyjadřuje cenu včetně všech dalších poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění souvisejících s koupí zboží s výjimkou nákladů na dopravu zboží.
 6. Výše nákladů na dopravu zboží se odvíjí od kupujícím zvoleného způsobu dopravy zboží aktuálně dostupného na e-shopu, přičemž náklady na dopravu jsou stanoveny pevnou částkou a jejich součástí jsou již zahrnuty náklady na balné a další náklady související s dopravou zboží. Prodávající je přitom oprávněn na e-shopu zveřejnit hodnotu výše kupní ceny celkové objednávky zboží, od které je kupujícímu poskytována doprava zboží zdarma.
 7. Spotřebitel není povinen zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, s výjimkou případů, kdy je taková platba před uzavřením smlouvy předem individuálně sjednána.
 8. Jestliže je předmětem kupní smlouvy opakované plnění na dobu neurčitou, pro stanovení výše ceny jsou rozhodující údaje na adrese com/obchod/ uvedené u jednotlivých produktů, které jsou předmětem smlouvy.

 

Způsob platby, způsob a čas dodání nebo plnění

 1. Cenu zboží může kupující uhradit společnosti následujícími způsoby:
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 8764887648/2010 vedený v měně CZK u Fio banka, a.s., adresa:, V Celnici 10, 117 21 Praha 1 (dále jen „účet prodávajícího“);
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2801726193/2010 vedený v měně EUR u Fio banka, a.s. adresa: V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1;
  • na dobírku při převzetí od zvolené dopravní společnosti.
 2. V případě objednání zboží prostřednictvím e-mailu si kupující volí způsob platby před podáním závazné nabídky nebo před uzavřením kupní smlouvy.
 3. Závazky k prodeji zboží si společnost plní na adrese provozovny Sokolovská 266/145, Praha 8, 180 00, kde si kupující může zakoupené zboží osobně převzít po předchozí domluvě na emailu tantraela@tantraela.com. Zakoupené zboží lze po dohodě s kupujícím také odeslat prostřednictvím přepravní společnosti na náklady kupujícího na jím udanou adresu.
 4. Způsob platby a způsob dodání nebo plnění si volí kupující sám, přičemž bez souhlasu společnosti již následně nelze zvolený způsob měnit.
 5. Společně s cenou zboží je kupující povinen zaplatit společnosti také náklady spojené s balením
  a dodáním zboží ve výši zvoleného způsobu dopravy zboží aktuálně dostupného na e-shopu.
 6. Zboží bude kupujícímu doručeno do 30 dnů od uzavření smlouvy, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

Náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány

 1. Náklady na dodání zboží objednaného u společnosti jsou u jednotlivých způsobů dodání uvedeny v rámci potvrzení objednávky zboží. Náklady jsou účtovány kupujícímu podle toho, jaký způsob dodání zboží si zvolí. Způsob dodání a tím i náklady na dodání si volí kupující též
  v případě uzavření kupní smlouvy jiným způsobem (např. prostřednictvím e-mailu). Volbou způsobu dodání kupující zároveň souhlasí s příslušnými náklady dodání, jež musí uhradit
  za dodání zboží.
 2. Pokud výši těchto nákladů nelze stanovit předem, je společnost oprávněna tyto náklady účtovat dodatečně dle § 1811 odst. 2 písm. e) OZ.

Údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky, poprodejním servisu a další podmínky pro uplatňování těchto práv

Všeobecná ustanovení

 1. V rámci tohoto čl. V. stanovuje společnost postup pro uplatnění práva z vadného plnění, podmínky jeho uplatnění, podmínky odstoupení od smlouvy a další související otázky s reklamací zboží, pokud je ve smlouvě na reklamaci odkazováno.
 2. Podmínky uvedené v tomto čl. V. Poučení jsou okamžikem uzavření kupní smlouvy závazné pro společnost i kupujícího a obě strany se zavazují těmito podmínkami řídit. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží stvrzuje kupující to, že se s těmito podmínkami náležitě seznámil a zároveň souhlasí se zněním těchto podmínek, se záručními podmínkami společnosti a zároveň se zavazuje poskytnout společnosti součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace. V opačném případě se lhůty pro reklamaci zboží nezbytně prodlužují o lhůtu, pro kterou nebyla tato součinnost poskytnuta.
 3. Předmětem reklamace se rozumí pro účely tohoto Poučení zboží dle uzavřené kupní smlouvy.

 

Převzetí zboží

 1. Kupující je povinen si prohlédnout s vynaložením náležité péče zboží při jeho převzetí, nejpozději však do 5 dnů ode dne dodání zboží. Zjistí-li kupující vady zboží, je povinen reklamovat vady bez zbytečného odkladu, jakmile vadu objeví či jakmile se vada projeví. Případné prodlení s reklamací vad zboží může mít za následek znehodnocení zboží a může být důvodem k odmítnutí reklamace.

 

Jakost zboží při převzetí a odpovědnost společnosti za vadu zboží

 1. Dle § 2095 OZ společnost odevzdá kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní společnost v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.
 2. V souladu s § 2161 odst. 1 OZ společnost odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží:
  • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
  • je vhodné k účelu, pro který jej kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil,
  • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži a instalaci,
  • je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
  • zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
  • je zboží dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.
 3. Prodávající není vázán veřejným prohlášením podle písm. e., prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv.
 4. Písm. d. – g. se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.
 5. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
 6. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi, prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu.
 7. Vedle ujednaných aktualizací prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby si věc po převzetí uchovala vlastnosti podle § 2161 OZ, a že bude na jejich dostupnost upozorněn
  • po dobu dvou let, mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, a je-li ujednáno poskytování po dobu delší dvou let, po celou tuto dobu,
  • po dobu, po kterou to kupující může rozumně očekávat, mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytnuty jednorázově; to se posoudí podle druhu a účelu věci, povahy digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a s přihlédnutím k okolnostem při uzavření smlouvy a povaze závazku.
 1. Odstavec 6. se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že aktualizace poskytovány nebudou a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.
 2. Neprovedl-li kupující aktualizaci podle odstavce 6. v přiměřené době, nemá práva z vady, která vznikla pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí v případě, že kupující nebyl upozorněn na aktualizaci nebo na důsledky jejího neprovedení anebo aktualizaci neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku nedostatku v návodu.
 3. Mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu a projeví-li se nebo vyskytne-li se vada v době podle odstavce 7 písm. a), má se za to, že jsou digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány vadně.
 4. Kupující je oprávněn vytknout vadu, které se projeví u zboží, v době dvou (2) let od převzetí
  zboží.
 5. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou (2) let, má kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době.
 6. Soud právo z vady přizná i v případě, že nebyla vytknuta bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl kupující při dostatečné péči zjistit.
 7. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba podle odstavců 11 a 12 neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.
 8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.
 9. Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.
 10. Při koupi použitého zboží je kupující oprávněn vytknout vadu zboží, která se projeví v době jednoho roku od převzetí.
 11. Práva z vadného plnění se nevztahují na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, poškozením účinky přepětí v rozvodné síti nebo zanedbáním péče o zboží. Práva z vadného plnění se také nevztahuje na poškození zboží nadměrným mechanickým opotřebením. Práva z vadného plnění se nevztahují na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním a u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání. Práva z vadného plnění se dále nevztahují na vady vzniklé v důsledku úpravy zboží provedené kupujícím, používáním zboží v podmínkách odlišných od podmínek, které byly určeny prodávajícím (zejména pokud zboží bylo používáno v prostředí s odlišnou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy, které se liší od podmínek, které určil výrobce) a na vady vzniklé vyšší mocí. Práva z vadného plnění se také nevztahují na zboží, které bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v uživatelské příručce ke zboží nebo všeobecnými zásadami nebo jestliže vada vznikla nebo byla zhoršena provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího. Práva z vadného plnění se také nevztahují na závady vzniklé nesprávným skladováním zboží. Informace o skladování je vždy uvedena na obalu výrobku, kde je uveden teplotní rozsah atd.
 12. Veškeré vady zboží, které mohly být při náležitém provedení prohlídky s vynaložením odborné péče zjištěny, je třeba oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, tzn. nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Jedná-li se o skrytou vadu, která nemůže být při řádné prohlídce zjištěna, je kupující povinen vadu oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou (2) let po odevzdání zboží kupujícímu. Pozdější oznámení vady bude mít za následek odmítnutí reklamace prodávajícím.

 

Práva z vadného plnění

 1. Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti uvedené v čl. C. odst. 2. tohoto poučení, nebo dodá-li společnost jiné zboží. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání zboží.
 2. Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.
 3. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.
 4. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který kupující zboží koupil.
 5. K odstranění zboží převezme prodávající zboží na vlastní náklady.
 6. Nepřevezme-li kupující zboží v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, náleží prodávajícímu za uskladnění úplata ve výši 50,- Kč za každý byť započatý den uskladnění.
 7. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud
  • prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil podle odst. 4 a 5.,
  • se vada projeví opakovaně,
  • je vada podstatným porušením smlouvy,
  • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna
   v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
 8. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.
 9. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.
 10. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu kupující prokáže, že zboží odeslal.
 11. Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého bylo zboží koupeno. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.
 12. Kupující sdělí společnosti, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu společnosti; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
 13. Dokud prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí kupující platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.
 14. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit
  v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

  • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
  • použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,
  • nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
  • prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující společnosti, co ještě vrátit může, a dá společnosti náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 1. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

Místo a způsob reklamace

 1. Práva z vady se uplatňují u společnosti písemně, a to zejména na adrese provozovny, nebo e-mailem: tantraela@tantraela.com (jakýkoliv z těchto způsobů dále jen „uplatnění reklamace“).
 2. Vady je nutné prodávajícímu oznámit písemně s uvedením čísla faktury – daňového dokladu a s uvedením data jejího vystavení. V oznámení vad je nutno uvést jaké zboží či plnění vykazuje vady, v čem konkrétně vady spočívají a za jaký okolností se na předmětu plnění projevily. Prodávající má právo požadovat náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s neoprávněným oznámením vad, případně s oznámením, které je v rozporu s těmito VOP.
 3. Uplatnil-li kupující spotřebitel reklamaci, společnost mu neprodleně vystaví písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je spotřebitel požadoval. Po marném uplynutí 30 denní lhůty (nebyla-li dohodnuta lhůta delší) může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
 4. Koupi zboží je kupující oprávněn prokázat kupní smlouvou, fakturou – daňovým dokladem, předávacím protokolem, popřípadě dodacím listem, kterými bude doloženo, že reklamované zboží bylo dodáno společností, popř. jiným věrohodným způsobem. Vada, která je předmětem reklamace, musí být jasně a co nejpřesněji specifikována a sepsána zejména jejím popsáním a uvedením způsobu, kterým se vada projevuje.
 5. Veškeré reklamované zboží doručované prodávajícímu je kupující povinen řádně zabalit nebo jinak opatřit, aby nedošlo k jeho poškození na cestě zpět k prodávajícímu.

 

Vyřízení reklamace

 1. Společnost rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.
 2. Společnost se zavazuje vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě
  do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. S ohledem na technologické postupy společnosti si pak společnost s kupujícím sjednali, že tato lhůta může být prodloužena až
  o dalších 30 kalendářních dnů.
 3. Společnost a kupující se dále dohodli na prodloužení výše uvedených lhůt o dobu nezbytně nutnou v případech, kdy:
  • nelze vzhledem k charakteru závady, resp. místa jejího výskytu bezpečně provést veškeré úkony, spojené s odstraněním oprávněné reklamace (průběh jiných prací v místě reklamace, které nedovolují splnění lhůty apod.),
  • není poskytnuta součinnost ze strany kupujícího a není umožněno provedení veškerých úkonů spojených s odstraněním oprávněně reklamované vady nebo není umožněn přístup do míst, kde mají být práce spojené s jejím odstraněním provedeny,
  • není možno vlivem nepředvídatelných skutečností ovlivněných vyšší mocí nastoupit k plnění úkonů spojených s reklamačním řízením.

V těchto případech, kdy nelze provést všechny potřebné úkony spojené s řešením reklamace, není společnost v prodlení s jejím vyřízením a tato doba není započítávána do výše uvedených lhůt.

 1. Vyřízení reklamace v sobě zahrnuje též písemné vyrozumění kupujícího o výsledku reklamace. Společnost tedy v zákonné lhůtě (není-li smluvena lhůta delší) vyrozumí kupujícího o způsobu vyřízení reklamace.
 2. Kupující není oprávněn bez souhlasu společnosti měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit.
 3. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. Na tento postup musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

 

Odstoupení od smlouvy kupujícím

 1. Byla-li kupní smlouva uzavřena mimo obchodní prostory společnosti nebo prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (např. internet), má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů (14) ode dne převzetí zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy dodání více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně počíná lhůta pro odstoupení od smlouvy běžet ode dne převzetí posledního kusu zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy dodávka zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, počíná lhůta pro odstoupení od smlouvy běžet ode dne převzetí poslední položky. Je-li předmětem kupní smlouvy pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu, počíná lhůta pro odstoupení od smlouvy běžet ode dne první dodávky zboží.
 2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu (např. e-mailem na adresu tantraela@tantraela.com, písemně na adresu sídla společnosti, sms atd.), a to i formou formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je dostupný zde.
 3. Odstoupí-li kupující od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku, zašle nebo předá společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které
  od něho obdržel.
 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku, je povinen uhradit společnosti náklady spojené s navrácením zboží. Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 5. Odstoupí-li kupující od smlouvy, může prodávající dále požadovat po kupujícím úhradu odpovídající snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
 6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, peněžní prostředky vyjma nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijala, stejným způsobem. Společnost vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 7. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než jí kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží společnosti odeslal.
 8. Společnost převezme zboží od kupujícího v jeho domácnosti na své náklady, jestliže kupující odstoupí od kupní smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory společnosti, zboží bylo dodáno
  do domácnosti kupujícího v okamžiku uzavření smlouvy a povaha zboží jej neumožňuje odeslat obvyklou poštovní cestou.
 9. Kupující však nemůže od kupní smlouvy dle odst. 1 tohoto článku odstoupit, jestliže je předmětem kupní smlouvy:
  • poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy
  • dodávka zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli společnosti a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele
  • dodávka zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
  • dodávka zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,
  • dodávka zboží v zapečetěném obalu, u které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,
  • dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil,
  • dodávka novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,
  • o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,
  • uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen,
  • o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení.
 1. Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit ve lhůtě 90 dní ode dne jejího uzavření, bylo-li jeho právo dotčeno nekalou obchodní praktikou prodávajícího nebo požadovat přiměřené snížení ceny v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti nekalé obchodní praktiky.
 2. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy podle odstavce 10., prokáže-li prodávající, že je to s ohledem na předmět smlouvy, povahu a závažnost nekalé obchodní praktiky nepřiměřené.

 

Náklady na prostředky komunikace na dálku

 1. Společnost neúčtuje kupujícímu žádné náklady na prostředky komunikace na dálku. Kupujícímu však mohou být účtovány náklady na prostředek komunikace na dálku v sazbě stanovené jeho poskytovatelem služeb komunikace na dálku.

 

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, informace o zpracování osobních údajů

 1. V případě, že mezi kupujícím a společností dojde ke sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2,
  e-mail: adr@coi.cz, web: http://www.coi.cz, která je zároveň orgánem státního dozoru. Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, jež byla zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: https://evropskyspotrebitel.cz/ je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 2. Společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje kupujícího získané v souvislosti se vznikem, trváním a zánikem kupní smlouvy. Pro účely kupní smlouvy znamená zpracování osobních údajů kupujícího zejm. shromažďování, používání, uchovávání, ukládání na nosiče dat, úprava nebo pozměňování, blokování či likvidaci osobních údajů kupujícího. Informace týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a
  o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zavedení opatření na zajištění souladu postupů společnosti s GDPR a se souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, najde kupující na stránce https://tantraela.com/ochrana-osobnich-udaju/. Kupující byl před uzavřením kupní smlouvy s těmito informacemi (Pravidly ochrany a zpracování osobních údajů) seznámen.

Upozornění k produktu

 1. Veškeré informace, účinky, návody, rady, tipy a instruktáže o použití Yoni Egg jsou pouze informativního charakteru, nejsou zamýšleny jako zdravotní tvrzení dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006, ani jako lékařská doporučení a nenahrazují léčbu vašeho lékaře. V případě konkrétních zdravotních problémů se vždy obracejte na svého lékaře.
 2. Pokud během používání Yoni Egg pocítíte jakoukoliv formu nekomfortu či bolesti, přestaňte s jeho používáním a vyhledejte lékařskou pomoc.
 3. Vzhledem ke skutečnosti, že účinky používání Yoni Egg nebyly doposud vědecky prověřeny, nedává Tantraela žádné záruky, že tyto účinky nastanou.
 4. Tantraela není zodpovědná za potíže vzniklé nevhodným použitím Yoni Egg, rovněž není zodpovědná za potíže vzniklé na základě nedodržování hygienické péče o Yoni Egg, uvedené v návodu na použití, který je součástí každého zakoupeného produktu v tištěné verzi.
 5. Nedoporučujeme používat Yoni Egg v následujících případech:
  • trpíte-li zdravotními potížemi reprodukčních orgánů
  • máte-li nitroděložní tělísko,
  • máte-li vaginální prolaps,
  • během menstruace,
  • jste-li těhotná,
  • jste-li mladší 18ti let.
 1. Pokud spadáte do některé z oblastí uvedených v čl. XIV odst. 5 obchodních podmínek, a přesto chcete svou cestu s Yoni Egg začít, poraďte se prosím nejprve se svým lékařem.
 2. Koupí Yoni Egg berete na vědomí veškeré skutečnosti uvedené v tomto Poučení, tedy zejména čl. IX. Tohoto Poučení a plně s ním souhlasíte.

 

Informace poskytnuté v souvislosti s uzavřením smlouvy za použití elektronických prostředků

 1. Kupní smlouva, resp. potvrzení objednávky je archivováno prodávajícím v elektronické podobě, není veřejně přístupná a její obsah je kupujícímu dostupný v rámci potvrzení prodávajícího o vyřízení objednávky.
 2. Technické kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy jsou následující:
   • Za účelem vytvoření a odeslání objednávky prostřednictvím e-shopu je kupující povinen vložit zboží do elektronického nákupního košíku a následně také vyplnit objednávkový formulář, který obsahuje především následující informace:
 1. Kupní smlouva může být rovněž uzavřena v písemné podobě, případně s využitím telefonu, kdy strany ujednají veškeré podstatné náležitosti smlouvy. Při uzavírání kupní smlouvy po telefonu je kupující povinen prodávajícímu obsah smlouvy písemně potvrdit.
 2. Spolu s potvrzením objednávky zašle prodávající kupujícímu obchodní podmínky e-mailem ve formátu PDF. V případě uzavření kupní smlouvy telefonicky kupující vyjádří svůj souhlas se zněním obchodních podmínek v textové podobě.
 3. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky je možné zjistit pomocí dotazu
  na e-mail: tantraela@tantraela.com, přičemž tyto chyby je možné opravit nejpozději do sedmi (7) dnů od podání objednávky.
 4. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce a rozhodným právem je právní řád České republiky.