Obchodní podmínky 

Obchodní společnosti TANTRAELA s.r.o.,
IČO: 087 00 648, DIČ: CZ08700648,,
se sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha
zapsané v obchodním rejstříku u Městský soudu v Praze, oddíl C, vložka 323342,

Tel: +420 603 495 125,

E-mail: tantraela@tantraela.com,

 

Provozovna:

TANTRAELA s.r.o.

Sokolovská 266/145

Praha 8, 180 00

platné a účinné pro prodej zboží prostřednictvím e-shopu na internetové adrese www.tantraela.com

TANTRAELA s.r.o. je plátcem DPH.

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní firmy Společnost TANTRAELA s.r.o., IČ: 08700648, DIČ: CZ08700648, se sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha vedená v obchodním rejstříku u Městský soudu v Praze pod spisovou značkou C 323342, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná, je spotřebitelem (dále též jen „spotřebitel“). Spotřebitelem je fyzická osoba, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele a pro účely ust. § 1963 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „podnikatel“). Podnikatelem se pro účely obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v obchodních podmínkách pro podnikatele.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí každého potvrzení objednávky nebo kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a kupní smlouvu tak lze uzavřít výhradně v českém jazyce. V případě, že dojde pro potřebu kupujícího k překladu VOP do jiného jazyka, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad textu obchodních podmínek v českém jazyce.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 6. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele (z.č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami ustanoveními občanského zákoníku vztahující se na podnikatele.

 

UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. V případě, že prodávající umožní kupujícímu registraci kupujícího na webové stránce, může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující následně provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a kupující odpovídá prodávajícímu za případnou škodu způsobenou z důvodu sdělení nesprávných nebo nepravdivých údajů.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a prodávající za porušení této povinnosti ze strany kupujícího nenese odpovědnost.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Prodávající neodpovídá kupujícímu za funkčnost uživatelského účtu a nebude-li tak z technických či jiných důvodů uživatelský účet funkční či dostupný, nevznikají kupujícímu vůči prodávajícímu žádná související práva. Tím není dotčeno právo kupujícího provádět změnu či storno objednávky zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy, jelikož tato právní jednání je kupující vždy oprávněn provést také prostřednictvím jiných komunikačních prostředků.

 

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné, prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží a ustanovení § 1732/2 OZ se tak nepoužije.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnotyvšech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, doběrečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a liší se podle zvolené metody dopravy, poskytovatele dopravy a způsobu úhrady.Za účelem vytvoření a odeslání objednávky prostřednictvím e-shopu dostupného na adrese tantraela.com (dále jen „e-shop“) je kupující povinen vložit zboží do elektronického nákupního košíku a následně také vyplnit objednávkový formulář, který obsahuje především následující informace:
  • Identifikační údaje kupujícího.
  • Doručovací adresu pro doručení zboží.
  • Druh a počet kusů objednávaného zboží.
  • Způsob dopravy pro doručení zboží.

   

  4. Způsob úhrady kupní ceny a nákladů na dopravu zboží. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

 1. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího a způsob úhrady kupní ceny. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 2. Po odeslání objednávky bude na kontaktní e-mail kupujícího („elektronická adresa kupujícího“) doručeno potvrzení prodávajícího o přijetí objednávky. Toto potvrzení je však pouze informativního charakteru, když k závazné akceptaci objednávky a k uzavření kupní smlouvy dochází až okamžikem, kdy bude na kontaktní e-mail kupujícího doručeno potvrzení prodávajícího o vyřízení objednávky. Do doby doručení potvrzení prodávajícího o vyřízení objednávky je kupující oprávněn měnit či upravovat obsah objednávky prostřednictvím požadavku odeslaného na kontaktní e-mail prodávajícího.
 3. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 4. Kupující bere na vědomí, že v důsledku výslovného vyloučení aplikace ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku odesláním objednávky nevzniká kupujícímu právní nárok na uzavření kupní smlouvy a prodávající tak není povinen kupní smlouvu s kupujícím uzavřít, a to především v situaci, pokud kupujícím objednané zboží není skladem. Tím však není dotčeno právo prodávajícího neuzavřít kupní smlouvu také na základě jakýchkoliv jiných skutečností (to znamená i bez udání důvodu). V případě neuzavření kupní smlouvy bude na kontaktní e-mail kupujícího odesláno potvrzení o nepřijetí (stornování) objednávky ze strany prodávajícího.
 5. Ke vzniku kupní smlouvy nedojde v případu, kdy byla např. z důvodu administrativní či technické chyby uvedena u objednaného zboží chybná cena. V tomto případě bude na toto kupující upozorněn e-mailem. Za případné chyby při přenosu dat prodávající nenese odpovědnost.
 6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
 7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby.
 8. Práva a povinnosti odchylná od úpravy obchodních podmínek je možné sjednat v přímo v kupní smlouvě. Odchylná ujednání uvedená v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 9. V otázkách blíže neupravených kupní smlouvu či obchodními podmínkami se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Je-li smluvní stranou kupní smlouvy spotřebitel, řídí se tento smluvní vztah také zákonem o ochraně spotřebitele.
 10. Kupní smlouva, resp. potvrzení objednávky je archivováno prodávajícím v elektronické podobě, není veřejně přístupná a její obsah je kupujícímu dostupný v rámci potvrzení prodávajícího o vyřízení objednávky dle odst. 6.
 11. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požadovat po kupujícím zaplacení zálohy nebo obdobné platby, na tuto povinnost je prodávající povinen kupujícího v dostatečném předstihu upozornit.
 12. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily obchodní podmínky, kupní smlouvu nebo jinak poškodily prodávajícího.
 13. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy České republiky.
 14. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

 

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Kupující se na základě kupní smlouvy zavazuje prodávajícímu uhradit za dodání zboží kupní cenu ve výši uvedené na e-shopu ve vztahu k jednotlivému druhu zboží, a dále také náklady na dopravu spojené s dopravou zboží kupujícímu.
 2. Cena odpovídá ceně u jednotlivého druhu zboží na e-shopu.
 3. Cena je uvedená včetně DPH ve výši 21 %.
 4. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 8764887648/2010 vedený v měně CZK u Fio banka, a.s. adresa:, V Celnici 10, 117 21 Praha 1 (dále jen „účet prodávajícího“);
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2801726193/2010 vedený v měně EUR u Fio banka, a.s. adresa: V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením Kupující je oprávněn si zvolit z následujících nákladů spojených s balením a dodáním zboží:
  1. dodání v rámci České republiky
   • Česká pošta – cena bez dobírky 129 Kč
   • Osobní odběr na odběrném místě v Praze (Sokolovská 266/145, Praha 8, 180 00) – zdarma

2. dodání na území Slovenské republiky

 1. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.
 2. V případě volby bezhotovostního způsobu platby ve smyslu odst. 4. písm. a) a b) tohoto článku je prodávající oprávněn odeslat zboží kupujícímu až v okamžiku provedení řádné úhrady plné výše kupní ceny a nákladů na dopravu zboží, a to aniž by se prodávající dostal do prodlení se splněním svých povinností. Za okamžik provedení řádné úhrady se považuje okamžik připsání plné výše peněžních prostředků ve prospěch bankovního účtu prodávajícího či úspěšná realizace platby prostřednictvím platebního systému. Nebudou-li kupní cena a náklady na dopravu v plné výši uhrazeny nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů ode dne odeslání objednávky, považuje se objednávka za zrušenou ze strany kupujícího a prodávající je povinen vrátit kupujícímu plnou výši do té doby uhrazených peněžních prostředků ve prospěch bankovního účtu kupujícího. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, v opačném případě prodávající nezaručuje termín dodání zboží. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 1. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky dle čl. III odst. 7požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
 2. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Po provedení úhrady plné výše kupní ceny a nákladů na dopravu vystaví prodávající kupujícímu příslušný daňový doklad (fakturu). Daňový doklad (fakturu) prodávající zašle kupujícímu v listinné formě společně se zbožím nebo v elektronické formě zaslané na kontaktní e-mail kupujícího, s čímž kupující odesláním objednávky vyjadřuje výslovný souhlas.

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující podnikatel není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů.
 2. Kupující podnikatel má právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud se na zboží projeví vady, které na něm byly již při převzetí. Kupující podnikatel je tedy oprávněn uplatnit práva z vad pouze pro vady zboží, které mělo zboží při převzetí, nikoliv pro vady, které se objevily později. Zároveň se musí jednat o vady, které znemožňují využívat zboží ke stanovenému účelu.
 3. Má-li zboží vady, které jej znemožňují využívat ke stanovenému účelu, může kupující podnikatel odstoupit od smlouvy, žádat dodání nové věci, odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 4. Ujednání čl. 5 – 18 Ustanovení čl. 5.2. až 5.14. se použijí pouze v případě, že je kupující spotřebitelem. V případě, že kupující není spotřebitelem.
 5. Byla-li kupní smlouva uzavřena mimo obchodní prostory společnosti nebo prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (např. internet), má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů (14) ode dne převzetí zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy dodání více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně počíná lhůta pro odstoupení od smlouvy běžet ode dne převzetí posledního kusu zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy dodávka zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, počíná lhůta pro odstoupení od smlouvy běžet ode dne převzetí poslední položky. Je-li předmětem kupní smlouvy pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu, počíná lhůta pro odstoupení od smlouvy běžet ode dne první dodávky zboží.
 6. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu (např. e-mailem na adresu tantraela@tantraela.com, písemně na adresu sídla společnosti, sms atd.), a to i formou formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je dostupný zde
 7. Odstoupí-li kupující od smlouvy dle tohoto článku, zašle nebo předá společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.
 8. Odstoupí-li kupující od smlouvy dle tohoto článku, je povinen uhradit společnosti náklady spojené s navrácením zboží. Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 9. Odstoupí-li kupující od smlouvy, může prodávající dále požadovat po kupujícím úhradu odpovídající snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
 10. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, peněžní prostředky vyjma nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijala, stejným způsobem. Společnost vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 11. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než jí kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží společnosti odeslal.
 12. Společnost převezme zboží od kupujícího v jeho domácnosti na své náklady, jestliže kupující odstoupí od kupní smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory společnosti, zboží bylo dodáno do domácnosti kupujícího v okamžiku uzavření smlouvy a povaha zboží jej neumožňuje odeslat obvyklou poštovní cestou.
 13. Kupující však nemůže od kupní smlouvy dle tohoto článku odstoupit, jestliže je předmětem kupní smlouvy:
  • poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy
  • dodávka zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli společnosti a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele
  • dodávka zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
  • dodávka zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než 73 vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,
  • dodávka zboží v zapečetěném obalu, u které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,
  • dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil,
  • dodávka novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,
  • o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,
  • uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen,
  • o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení.
 14. Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit ve lhůtě 90 dní ode dne jejího uzavření, bylo-li jeho právo dotčeno nekalou obchodní praktikou prodávajícího nebo požadovat přiměřené snížení ceny v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti nekalé obchodní praktiky.
 15. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy podle odstavce 14., prokáže-li prodávající, že je to s ohledem na předmět smlouvy, povahu a závažnost nekalé obchodní praktiky nepřiměřené.
 16. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na kontaktní adresu prodávajícího, popřípadě na adresu elektronické pošty prodávajícího tantraela@tantraela.com. Kupující je dále oprávněn od kupní smlouvy odstoupit jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu.
 17. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, bez jakéhokoliv zásahu uvnitř nebo vně zboží, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
 18. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 19. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Prodávající zajišťuje doručení zboží kupujícímu prostřednictvím:
  • Osobního odběru zboží kupujícím v sídle nebo v provozovně prodávajícího či partnerské provozovně.
  • Dopravy zboží zajišťované ze strany třetí osoby dle čl. IV. odst. 5.
 2. V případě osobního odběru zboží ve smyslu článku V. odst.1 písm. a) OP bude kupující vyrozuměn o možnosti vyzvednutí zboží prostřednictvím potvrzení prodávajícího o možnosti vyzvednutí zboží odeslaného na kontaktní e-mail kupujícího.
 3. Zboží bude kupujícímu doručeno do 30 dnů od uzavření smlouvy, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.
 4. Bezprostředně při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.
 5. V případě, že z důvodů na straně kupujícího bude nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží (respektive náklady spojené s jiným způsobem doručení zboží). Způsob doručení zboží určuje prodávající, pokud není v kupní smlouvě uvedeno jinak. Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu, jakmile mu věc předá dopravce.
 1. Dodá-li prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl.V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání a nepřevezme-li jej, je kupující povinen uhradit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 50 Kč (slovy: padesát korun českých) za každý i jen započatý den a současně je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy se nijak nedotýká poplatků za uskladnění a tyto je prodávající oprávněn po kupujícím vymáhat.
 1. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 2. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.
 3. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

 

JAKOST PŘI PŘEVZETÍ A ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADU ZBOŽÍ

 1. Dle § 2095 OZ prodávající odevzdá kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní společnost v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.
 2. V souladu s § 2161 odst. 1 OZ společnost odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží:
 1. Prodávající není vázán veřejným prohlášením podle písm. e., prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv.
 2. Písm. d. – g. se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.
 3. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
 4. Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.
 5. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi, prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu.
 6. Vedle ujednaných aktualizací prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby si věc po převzetí uchovala vlastnosti podle § 2161 OZ, a že bude na jejich dostupnost upozorněn
  • po dobu dvou let, mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, a je-li ujednáno poskytování po dobu delší dvou let, po celou tuto dobu,
  • po dobu, po kterou to kupující může rozumně očekávat, mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytnuty jednorázově; to se posoudí podle druhu a účelu věci, povahy digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a s přihlédnutím k okolnostem při uzavření smlouvy a povaze závazku.
 1. Odstavec 8. se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že aktualizace poskytovány nebudou a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.
 2. Neprovedl-li kupující aktualizaci podle odstavce 8. v přiměřené době, nemá práva z vady, která vznikla pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí v případě, že kupující nebyl upozorněn na aktualizaci nebo na důsledky jejího neprovedení anebo aktualizaci neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku nedostatku v návodu.
 3. Mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu a projeví-li se nebo vyskytne-li se vada v době podle odstavce 8 písm. a), má se za to, že jsou digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány vadně.
 4. Kupující je oprávněn vytknout vadu, které se projeví u zboží, v době dvou (2) let od převzetí
  zboží.
 5. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou (2) let, má kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době.
 6. Soud právo z vady přizná i v případě, že nebyla vytknuta bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl kupující při dostatečné péči zjistit.
 7. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba podle odstavců 12 a 13 neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.
 8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.
 9. Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.
 10. Při koupi použitého zboží kupující oprávněn vytknout vadu zboží, která se projeví v době jednoho roku od převzetí.
 11. Práva z vadného plnění se nevztahují na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, poškozením účinky přepětí v rozvodné síti nebo zanedbáním péče o zboží. Záruka se také nevztahuje na poškození zboží nadměrným mechanickým opotřebením. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním a u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání. Práva z vadného plnění se dále nevztahují na vady vzniklé v důsledku úpravy zboží provedené kupujícím, používáním zboží v podmínkách odlišných od podmínek, které byly určeny prodávajícím. Práva z vadného plnění se také nevztahují na zboží, které bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v uživatelské příručce ke zboží nebo všeobecnými zásadami nebo jestliže vada vznikla nebo byla zhoršena provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího. Práva z vadného plnění se také nevztahují na závady vzniklé nesprávným skladováním zboží. Informace o skladování je vždy uvedena na obalu výrobku, kde je uveden teplotní rozsah, stohování atd.
 12. Veškeré vady zboží, které mohly být při náležitém provedení prohlídky s vynaložením odborné péče zjištěny, je třeba oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, tzn. nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Jedná-li se o skrytou vadu, která nemůže být při řádné prohlídce zjištěna, je kupující povinen vadu oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou (2) let po odevzdání zboží kupujícímu. Pozdější oznámení vady bude mít za následek odmítnutí reklamace prodávajícím.

 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti uvedené v čl. VII. odst. 2., nebo dodá-li prodávající jiné zboží. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání zboží.
 2. Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.
 3. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.
 4. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který kupující zboží koupil.
 5. K odstranění zboží převezme prodávající zboží na vlastní náklady.
 6. Nepřevezme-li kupující zboží v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, náleží prodávajícímu za uskladnění úplata ve výši
  50,- Kč za každý byť započatý den uskladnění.
 7. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud
  • prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil podle odst. 4 a 5.,
  • se vada projeví opakovaně,
  • je vada podstatným porušením smlouvy,
  • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
 8. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.
 9. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.
 10. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu kupující prokáže, že zboží odeslal.
 11. Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého bylo zboží koupeno. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.
 12. Kupující sdělí společnosti, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu společnosti; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
 13. Dokud prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí kupující platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.
 14. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
  • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
  • použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,
  • nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
  • prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující společnosti, co ještě vrátit může, a dá společnosti náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 15. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

REKLAMACE

 1. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího písemně, a to zejména na adrese sídla prodávajícího, nebo e-mailem: tantraela@tantraela.com (jakýkoliv z těchto způsobů dále jen „uplatnění reklamace“).
 2. Vady je nutné prodávajícímu oznámit písemně s uvedením čísla faktury – daňového dokladu a s uvedením data jejího vystavení. V oznámení vad je nutno uvést jaké zboží či plnění vykazuje vady, v čem konkrétně vady spočívají a za jaký okolností se na předmětu plnění projevily. Prodávající má právo požadovat náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s neoprávněným oznámením vad, případně s oznámením, které je v rozporu s těmito VOP.
 3. Uplatnil-li kupující spotřebitel reklamaci, společnost mu neprodleně vystaví písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je spotřebitel požadoval. Po marném uplynutí 30 denní lhůty (nebyla-li dohodnuta lhůta delší) může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
 4. Koupi zboží je kupující oprávněn prokázat kupní smlouvou, fakturou – daňovým dokladem, předávacím protokolem, popřípadě dodacím listem, kterými bude doloženo, že reklamované zboží bylo dodáno společností, popř. jiným věrohodným způsobem. Vada, která je předmětem reklamace, musí být jasně a co nejpřesněji specifikována a sepsána zejména jejím popsáním a uvedením způsobu, kterým se vada projevuje.
 5. Veškeré reklamované zboží doručované prodávajícímu je kupující povinen řádně zabalit nebo jinak opatřit, aby nedošlo k jeho poškození na cestě zpět k prodávajícímu.
 6. V případě neoprávněné reklamace kupujícím podnikatelem nikoliv spotřebitelem je prodávající oprávněn účtovat poplatek 500,- Kč bez DPH za každou započatou 1 hodinu práce reklamačního technika na posouzení takové reklamace.

 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. V případě, že mezi kupujícím spotřebitelem a společností dojde ke sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: http://www.coi.cz, která je zároveň orgánem státního dozoru. Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, jež byla zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: https://evropskyspotrebitel.cz/ je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 4. Kupující je povinen se před odesláním objednávky zboží prodávajícímu prostřednictvím webového rozhraní e-shopu, důkladně seznámit s vlastnostmi zvoleného výrobku a s upozorněními pro užití daného výrobku, uvedenými v čl. 12 těchto obchodních podmínek a zveřejněnými na webové stránce tantraela.com. Odesláním objednávky zboží prodávajícímu, kupující výslovně potvrzuje, že byl s vlastnostmi výrobku a s upozorněními pro užití daného výrobku dostatečně obeznámen a bere na vědomí veškeré skutečnosti a upozornění uvedené v charakteristice daného výrobku.
 5. Kupující je povinen se před prvním použitím jakéhokoli výrobku, zakoupeného od prodávajícího prostřednictvím webového rozhraní obchodu, důkladně seznámit s upozorněními pro užití daného výrobku, uvedenými v čl. 12 těchto obchodních podmínek a zveřejněnými na webové stránce tantraela.com a návodem na použití výrobku, který je obsahem balení každého výrobku a následně se těmito informacemi při užívání výrobku důsledně řídit.
 6. Prodávající neodpovídá za újmu, způsobenou kupujícímu či třetí osobě, užitím zakoupeného zboží v rozporu s povahou daného výrobku, upozorněními pro užití daného výrobku a/nebo návodem na použití daného výrobku, s nimiž byl kupující povinen se seznámit a který byl kupujícímu zaslán .

 

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Informace týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) a zavedení opatření na zajištění souladu postupů prodávajícíhose souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, najde kupující na webové adrese tantraela.com . Kupující tímto potvrzuje, že se s těmito informacemi upravujícími pravidla ochrany a zpracování osobních údajů seznámil.

 

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 1. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 2. Bližší informace o používání cookies na webu prodávajícího jsou dostupné zde: https://tantraela.com/cookies.

 

DORUČOVÁNÍ

 1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, je kupující oprávněn doručovat poštou formou doporučeného dopisu nebo prostřednictvím elektronické pošty, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu nebo adresu elektronické pošty druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty nebo elektronické pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
 2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
 3. Smluvní strany můžou doručovat prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

 

UPOZORNĚNÍ K PRODUKTU

 1. Veškeré informace, účinky, návody, rady, tipy a instruktáže o použití Yoni Egg jsou pouze informativního charakteru, nejsou zamýšleny jako zdravotní tvrzení dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006, ani jako lékařská doporučení a nenahrazují léčbu vašeho lékaře. V případě konkrétních zdravotních problémů se vždy obracejte na svého lékaře.
 2. Pokud během používání Yoni Egg pocítíte jakoukoliv formu nekomfortu či bolesti, přestaňte s jeho používáním a vyhledejte lékařskou pomoc.
 3. Vzhledem ke skutečnosti, že účinky používání Yoni Egg nebyly doposud vědecky prověřeny, nedává Tantraela žádné záruky, že tyto účinky nastanou.
 4. Tantraela není zodpovědná za potíže vzniklé nevhodným použitím Yoni Egg, rovněž není zodpovědná za potíže vzniklé na základě nedodržování hygienické péče o Yoni Egg, uvedené v návodu na použití, který je součástí každého zakoupeného produktu v tištěné verzi.
 5. Nedoporučujeme používat Yoni Egg v následujících případech:
  • trpíte-li zdravotními potížemi reprodukčních orgánů
  • máte-li nitroděložní tělísko,
  • máte-li vaginální prolaps,
  • během menstruace,
  • jste-li těhotná,
  • jste-li mladší 18ti let.
 1. Pokud spadáte do některé z oblastí uvedených v čl. XIV odst. 5 obchodních podmínek, a přesto chcete svou cestu s Yoni Egg začít, poraďte se prosím nejprve se svým lékařem.
 2. Koupí Yoni Egg berete na vědomí veškeré skutečnosti uvedené v tomto upozornění, tedy čl. XIV těchto obchodních podmínek a plně s nimi souhlasíte.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 3. Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 4. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na adrese tantraela.com.
 5. Prodávající je oprávněn jednostranně znění těchto obchodních podmínek měnit.
 6. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy – ke stažení zde.
 7. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Tantraela s.r.o. , Sokolovská 266/145, Praha 8, 180 00, adresa elektronické pošty tantraela@tantraela.com, telefon +420 603 495 125.
 8. Veškeré texty, fotografie, popisky a myšlenky uvedené na těchto webových stránkách tantraela.com jsou v souladu s platnými zákony ČR chápány jako duchovní vlastnictví, a jsou chráněny autorskými zákony a zákony na ochranu duchovního vlastnictví. Jakékoliv použití textů, překlady, uchovávání na jiných médiích, kopírování jak textů, tak fotografií a jakékoliv další použití či změny jež jsou obsahem příslušných zákonů jsou možné pouze s výslovným, písemným souhlasem majitele těchto webových stránek.
 9. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne: 2.1. 2023

≫ Poučení o právech spotřebitele ≪